Ochrana osobních údajů

Úvodní strana / Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro služby prováděné v provozovně Foot Spa Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem pedikérských a manikérských služeb v provozovně Foot spa, na adrese Astronautů 1133/1, Havířov a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Porovozovatelé služeb pedikúry a manikúry v provozovně Foot spa , Astronautů 1133/1, Havířov jsou:

Dagmar Palšovičová IČ: 69196206

Věra Bilčáková IČ: 07245785

1.3. Provozovatel poskytuje služby pedikúry a manikúry na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.4. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby provozovny Foot spa nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

2.1.1. Pedikúra, manikúra

Termín návštěvy je třeba dohodout a rezervovat předem prostřednictvím online rezervačního systému uvedeném na webu www.footspa.cz, telefonicky na tel: +420 732 781 174 (provozovna), +420 797 827 189 (Dáša) , +420 739 833 125 (Věra) nebo osobně v provozovně.

2.1.2. Závaznost objednávky

Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Na dohodnutý termín návštěvy je zákazníkovi rezervován příslušný čas a kapacita provozovny.

2.2.  Přeobjednání (změna termínu)

2.2.1. Pedikúra, manikúra

Pokud se nemůže zákazník z vážných důvodů v dohodnutém termínu dostavit, informuje o tom předem telefonicky, emailem, sms, nebo osobně, nejpozději však 24 hodin před dohodnutým termínem. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Předčasný příchod

S ohledem na harmonogram poskytovaných služeb a malého společného prostoru čekárny pro zákazníky pedikúry, manikúry, je doporučeno přijít s časovou rezervou před dohodnutým termínem maximálně 10 minut.

Čekající zákazník bude brát ohled na již probíhajcí procedury jiných zákazníků a na práci provozovatelů pedikúry a manikúry tak, aby nebyli při práci rušeni a aby si jiní zákazníci mohli dopřát svou relaxaci.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník maximálně 15 minut po dohodnutém termínu, může být služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu. Tato služba pak končí v původně dohodnutém čase za cenu objednané služby. Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.

V případě, že je předem dohodnutá služba náročnější na čas, a nelze jí vykonat v kratším termínu, než bylo dohodnuto, a tento pozdní příchod zákazníka by měl dopad na objednané termíny dalších zákazníků, může být tento pozdní příchod ze strany poskytovatele brán jako absence zákazníka.

2.5. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 15 miut, bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby, pokud se nedohodne zákazník z provozovatelem jinak (např. Přeobjednání).

Pokud se nemůže zákazník dostavit a informuje o tom  telefonicky, emailem, sms, nebo osobně méně než 24 hodin před dohodnutým termínem, bude mu naúčtován poplatek 50% ceny dohodnutého ošetření.
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuje si poskytovatel právo, takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

Toto striktní opatření byli provozovatelé nuceni zavést s ohledem na klienty, kteří na svůj termín musí čekat velmi dlouho.

2.6. Odmítnutí nabízených a poskytovaných služeb

Nabízené a poskytované služby mohou být odmítnuty v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na nabízenou a poskytovanou službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na nabízenou a poskytovanou službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na nabízenou a poskytovanou službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na nabízenou a poskytovanou službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nabízených a poskytovaných vyjadřuje nepřístojným způsobem

V případě, že dojde k odmítnutí nabízených a poskytovaných služeb, bude klientovi účtován poplatek 100% ceny dohodnutého ošetření.

2.7. Předčasné ukončení nabízených a poskytovaných služeb

Nabízená a poskytovaná služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během nabízené a poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během nabízené a poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během nabízené a poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během nabízené a poskytované služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

V případě, že dojde k předčasném ukončení nabízených a poskytovaných služeb, bude klientovi účtován poplatek 100% ceny dohodnutého ošetření.

2.8. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po poskytování služby neručí.

U každého pedikérského křesla a manikérského křesla  jsou dostupné věšáky pro odložení oblečení, kabelek, tašek či místo pro uložení obuvi. Zákazník si své osobní věci vezme s sebou tak, aby je měl po celou dobu návštěvy provozovny v dosahu.

Zákazní nebude během provádění služby používat zařízení  (např. mobilní telefon) či jiné cenné osobní věci, které mohou být poškozeny vodou či jinými přípravky, které jsou během poskytování služby používány.

2.9. Ceníky nabízených služeb

2.9.1. Pedikúra, manikúra
Ceníky jsou k nahlédnutí v provozovně a to  v místě čekárny, i na stolcích u pedikérských křesel, a také na webových stránkách www.footspa.cz. Platba služby je možná v českých korunách (Kč). Provozovatelé nejsou plátci DPH.

3. Reklamace služeb

Poskytnuté služby, se kterými zákazník, případně kupující není spokojen, je nutné reklamovat bezodkladně, nejlépe ještě v průběhu nebo bezprostředně po skončení jejich poskytování. Pozdější reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Zakoupení dárkového poukazu

Zakoupit dárkový poukaz lze v provozovně a to pouze v hotovosti.

Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

4.2. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury.

Všeobecně je vhodné začít čerpat služby z dárkového poukazu co nejdříve po obdržení kvůli výběru vhodného termínu.

Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat – viz VOP bod č. 2. Objednávka služeb.

V případě, že je držitel dárkového poukazu objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z dárkového poukazu odečte nebo mu propadá – viz VOP  bod 2.5. Absence zákazníka.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti.

4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.4. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Po uplynutí této doby poukázka bez náhrady propadá.

Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.   V případě, že je klient objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z poukazu odečte nebo mu propadá viz Všeobecné obchodní podmínky.

Není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkového poukazu.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.7.2020.

Ochrana osobních údajů zákazníků služeb pedikúra,manikúra

1.    Provozovatelem stránek www.footspa.cz je Dagmar Palšovičová, podnikatel se sídlem Dělnická 1169/21, Havířov 736 01, IČ: 69196206.

2.    Provozovatelé se zavazují chránit jim svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Provozovatelé nebudou bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

3.    Uživatel bere na vědomí, že provozovatelé jsou oprávněni zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Vaše osobní údaje, které nám uvedete (jméno, příjmení, telefon a e-mail), zpracováváme výhradně za účelem vytvoření, zrušení či změny termínu Vaší objednávky, a také k zajištění Vaší informovanosti o nabídce služeb a věrnostních programů. Tyto údaje nepředáváme žádným dalším osobám a jsou přístupné pouze provozovatelům pedikúry, manikúry – Dagmar Palšovičové a Věře Bilčákové. Data jsou zpracovávána a chráněna před zneužitím v souladu s nařízením EP a Rady 2016/679. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Jsou evidována elektronicky na mobilních a přenosných zařízeních a jsou chráněna hesly, otisky prstů a antivirovými programy.

Tyto údaje budeme požívat pouze po dobu, po kterou budete naším klientem, a o jejich vymazání můžete požádat e-mailem, telefonicky nebo přímo na provozovně.